Skocz do głównej treści strony
Invest Puck Sp. z o.o.

Boiska do siatkówki plażowej

REGULAMIN  BOISKA  PLAŻOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA  KULTURY SPORTU I REKREACJI

 1. Administratorem boiska jest Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku ul.Lipowa 3 C
 2. Boisko czynne jest w okresie maj – wrzesień w godz. 10.00 – 20.00
 3. W okresie wakacji obowiązywać może inny harmonogram otwarcia.
 4. Boiska służą wyłącznie do gry w piłkę siatkową plażową.
 5. Korzystanie z boisk następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora, który w uzasadnionych przypadkach może ten harmonogram zmienić.
 6. Korzystanie z boisk jest odpłatne  25 zł/h jedno boisko
 7. Mieszkańcy Pucka mogą korzystać z boisk bezpłatnie. 
 8. Opłaty należy uiścić  w Przystani Jachtowej w Puck.
 9. Pierwszeństwo korzystania z boisk mają użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji.
 10. Rezerwacji dokonuje się osobiście w Przystani Jachtowej w Pucku lub telefonicznie 586732046
 11. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych administrator może czasowo wyłączyć boiska z użytkowania.
 12. Na terenie boisk wszystkich obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
 13. Po zakończeniu zajęć użytkownicy mają obowiązek zagrabić boiska.
 14. Osoby niepełnoletnie korzystają z boisk w obecności  opiekuna, który ponosi za nich pełną odpowiedzialność.
 15. Na terenie boisk obowiązuje zakaz:
 • wnoszenia materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, szklanych opakowań, oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
 • niszczenia urządzeń, za które odpowiada użytkownik, na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących
 • palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających
 • zakłócania porządku, przeszkadzaniu w grze lub zajęciach
 • wprowadzania zwierząt
 • wjeżdżanie pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wprowadzania innego sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boiska do piłki plażowej (nie dotyczy rowerów)
 • zaśmiecania obiektu
 • korzystania z boisk i wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przebywania na terenie boisk po ich zamknięciu.
 1. Za bezpieczeństwo osób korzystających z boisk odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba ta zobowiązana jest każdorazowo do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy powiadomić administratora boisk.
 2. Użytkownicy boisk powinni stosować się do poleceń regulaminu i pracownika MOKSiR
 3. Naruszenie regulaminu korzystania z boisk skutkuje usunięciem z obiektu i zakazem korzystania z niego.
 4. MOKSiR w Pucku nie odpowiada za rzeczy skradzione oraz wypadki powstałe w trakcie korzystania z boisk.
 5. Obiekt jest monitorowany. 

Informacje dodatkowe

TELEFONY
Pogotowie 999 
Straż Pożarna 998   
Policja 997

Boisko czynne jest w okresie maj – wrzesień w godz. 10:00 – 20:00
Cena za korzystanie – 25 zł/h jedno boisko
Mieszkańcy Pucka mogą korzystać z boisk bezpłatnie

REZERWACJE:
Kontakt: +58 673 20 46

Przejdź do góry strony