Deklaracja postoju

Formularz można przesłać metodą tradycyjną poprzez wypełnienie poniższego załącznika i przesłanie do nas skanu.

Alternatywnie można skorzystać z poniższego formularza Deklaracji Postoju:

 • W trakcie trwania imprez żeglarskich mogą nastąpić utrudnienia w dostępie oraz funkcjonowaniu Mariny, co spowodować może koniecznością przecumowania jednostek, zgodnie z Regulaminem portu.
 • Warunkiem przyjęcia deklaracji jest podanie dokładnych informacji na temat danej jednostki tj. dane rejestracyjne, umowa, upoważnienie.
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) informuję, że:
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Invest Puck Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku, ul. Zamkowa 6
  • Inspektorem Ochrony Danych w Invest Puck Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku jest Pan Jerzy Ogłodziński
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy z tytułu postoju jednostki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  • Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym udostępniane są dane wynikające z przepisu prawa
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa tj. zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. 2018 poz. 800 z późn. zm.)
  • Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 • Podpisując niniejszą deklarację wyrażam zgodę na:
  • Wystawienie faktury bez podpisu osoby z naszej strony uprawnionej lub upoważnionej
  • Objęcie treścią umowy obowiązującego Regulaminu oraz Cennika Portu Morskiego w Pucku
  • Skierowanie przez Invest Puck z siedzibą w Pucku wniosku do właściwego Sądu o zastosowanie aresztu na jednostce w przypadku nieterminowego regulowania płatności wynikających z niniejszej deklaracji postoju
 • Jednocześnie oświadczam, że:
  • Zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz Cennika Partu Morskiego w Pucku
  • Przyjąłem do wiadomości informację o czasowych ograniczeniach w funkcjonowaniu Portu Morskiego Puck.
 • Do deklaracji załączam:
  • Dokument będący podstawą prawną do dysponowania jednostką w przypadku składania deklaracji przez inną osobę
  • Dokument rejestracyjny jednostki

UWAGA! Złożenie deklaracji nie gwarantuje przyznania miejsca postoju. Ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Portu.
Deklarację można złożyć w bosmanacie Port Puck lub odesłać na adres e-mail: port@investpuck.pl